Statut Koła


STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
IM. GEOFFREYA CHAUCERA
PRZY KATEDRZE DRAMATU I DAWNEJ LITERATURY ANGIELSKIEJ
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera.
2. Siedzibą Koła jest Katedra Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ mieszcząca się w Łodzi przy al. Kościuszki 65.
3. Koło jest organizacją naukową studentów filologii angielskiej UŁ.
4. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
5. Koło używa emblematu (Załącznik nr 1).
6. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i zadania

1. Celem Koła jest:
a) budzenie zainteresowań naukowych przez studentów,
b) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
c) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
d) rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów filologii angielskiej poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Katedry Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ,
e) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
f) promowanie Katedry Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej oraz Instytutu Anglistyki UŁ,
g) integracja środowiska studenckiego i naukowego.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań i dyskusji,
b) podejmowanie i prowadzenie przez członków koła prac badawczych,
c) organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
d) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
e) organizowanie wycieczek i objazdów naukowych,
f) utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

1. Członkiem Koła może zostać każdy student filologii angielskiej zainteresowany pogłębianiem swej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią angielską.
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji określonej przez Zarząd.
3. Każdy członek Koła ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez Koło,
c) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła,
d) oceniania pracy zarządu.
4. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom zarządu Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) dbania o dobre imię Koła.
5. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie,
b) w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem,
c) na mocy Walnego Zebrania z powodów wyżej wymienionych.

Rozdział IV
Władze Koła

1. Władze Koła stanowią:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Koła.
2. Walne Zebranie Członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
b) uchwala zwykłą większością głosów,
c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła,
d) uchwala skład naukowy na sesje naukowe.
3. Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący,
b) I Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik.
4. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy Koła,
d) prowadzenie rachunkowości Koła,
e) prowadzenie ewidencji członków Koła,
f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie UŁ,
g) zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.
5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.
6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

Rozdział V
Opiekun Koła

1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Instytutu Anglistyki UŁ.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Anglistyki UŁ i innych władz uczelni.
3. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.
5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

Rozdział VI
Majątek Koła

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła oraz przez Uniwersytet Łódzki.
2. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.
3. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Katedry Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy Walnego Zebrania w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.
4. O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła.