Instrukcje strukturalne

Nawiasy klamrowe { } pozwalają utworzyć blok instrukcji (grupujący zero lub więcej instrukcji). Blok może być użyty w dowolnym miejscu, w którym jest spodziewana pojedyncza instrukcja.


 if ( warunek ) instrukcja ;	// Instrukcja warunkowa, np.
 else  instrukcja ; 		//  if(a>0) Console.WriteLine("a jest dodatnie");switch ( wyrażenie ) {          // Instrukcja switch oblicza wartość
  case stała1 : instrukcje ; break ; // wyrażenia i jeśli zgadza się ono
  ...                  // z jedną ze stałych występujących po
  default: instrukcje ; break ;    // słowie case, to są wykonywane odpowiednie
}                    // instrukcje - w przeciwnym razie sterowanie
                     // przechodzi do instrukcji po default.
      // Instrukcja switch może obliczać tylko predefiniowane typy.
      // Instrukcje po case/default muszą być zakończone jedną z
      // instrukcji skoku - break, goto, continue, return lub throw.


while ( warunek ) { // instrukcja jest wykonywana dopóki
instrukcje ;     // spełniony jest warunek, np.
}          // int a = 0; 
           // while ( a < 10 ) System.Console.Write( a ); do {        // inna postać pętli while, w której najpierw wykonywana jest
  instrukcje;    // instrukcja, a dopiero później sprawdzany warunek.
} while( warunek );for ( inicjalizacja ; warunek ; modyfikacja ) {
	instrukcje ; 	// Pętla wykonywana dopóki prawdziwy jest warunek.
}            // Przed wejściem do pętli wykonywana jest instrukcja
            // inicjalizacji (zmiennej sterującej) , natomiast po
            // każdym przebiegu pętli wykonywana jest instrukcja
            // modyfikacji, np. for(int i=0; i <10; i++){...}


foreach ( wartość_typu in IEnumerable ) {
  instrukcje ;     // Pozwala przejść przez kolekcję (w tym tablicę), np.
  ...         //  int[ ] tabl = {1,2,3,4,5};
}            // foreach( int a in tabl ) System.Console.Write( a ) ;

return : przekazuje sterowanie do miejsca wywołania obecnej metody (użyta w funkcji Main powoduje wyjście z programu). Do return przekazujemy jako argument wartość, która ma zostać zwrócona do miejsca wywołania (chyba, że jest używana wewnątrz metody zadeklarowanej jako void - wtedy nie podajemy żadnego argumentu). Np. return ( a > b ) ;

break : instrukcja skoku przenosząca sterowanie poza obecną pętlę while, for lub instrukcję switch.

continue : powoduje pominięcie instrukcji zawartych w pętli, w której się znajduje i rozpoczęcie kolejnej iteracji tej pętli.

goto : pozwala wykonać skok do podanej etykiety.


prev | Strona Główna | next

Copyright © 2006 Daniel Dusiński
Wszelkie prawa zastrzeżone