Należymy do Polskiej Federacji Ornitologicznej

O Polskiej Federacji Ornitologicznej

    Polska Federacja Ornitologiczna (w skrócie PFO) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym związkiem stowarzyszeń o celach niezarobkowych zarejestrowanym w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.
   PFO jest kontynuatorką tradycji hodowlanych wypracowanych przez Centralny Związek Hodowców Kanarków (powstał w 1926 roku), później przekształcony w Polski Związek Hodowców Kanarków (1957), a następnie w Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (1965).
   Federacja ma na celu kształtowanie właściwego stosunku człowieka do ptaków, szerzenie pełnego zrozumienia ich ochrony, krzewienie celów kultury ornitologicznej wśród społeczeństwa. Pełni rolę organizatorską w społecznym ruchu na rzecz awikultury poprzez inicjowanie i podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć.    PFO prowadzi akcje informacyjno-propagandowe za pośrednictwem powszechnych środków informacji, wystaw, wycieczek, organizowania konkursów oraz przez własne wydawnictwa. Podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, zajmuje czynną postawę przy zwalczaniu przejawów niszczycielskiego stosunku do przyrody, popularyzuje wśród społeczeństwa humanitarny stosunek do ptaków, budzi zainteresowanie prowadzeniem badań i obserwacji ornitologicznych, inicjuje, popiera i współdziała w prowadzeniu prac naukowych w zakresie awikultury. Współdziała z organami administracji państwowej oraz jednostkami gospodarczymi i naukowymi w dziedzinie ornitologii.
   Terenem działalności PFO jest cały obszar naszego kraju. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi , realizującymi zadania statutowe Federacji, są stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Działalność PFO oparta jest na społecznej aktywności członków tworzących ją stowarzyszeń.
   Polska Federacja Ornitologiczna jest członkiem Światowej Federacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale -

                                                                                                                                                                                                                       Wstecz