<<< powrót do spisu treści >>>

Bibliografia

 

Bauman Z., 1993, Ziemia, krew i tożsamość, w: „Przegląd Polonijny", nr 4.
Bokszański Z., 1989, Tożsamość-interakcja-grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Boski P.Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., 1992, Tożsamość a odmienność kulturowa, Wyd. Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
Byczkowski J., Rola współczesnych zbiorowości polonijnych i Polaków w jednoczącej się Europie, w: Bycz-kowski J. (red.), Nasz dom ojczysty, Wspólnota Polska Oddział w Opolu, Opole.
Carvalho de P., 1990, Studia wobec innych narodów, ras i grup etnicznych, t. 3, Studenci obcokrajowcy w Polsce, Warszawa.
Czerniawska M., 1999, System wartości mieszkańców pogranicza, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Dzwonkowski R. SAC, 1999, Samoidentyfikacja narodowa studiującej w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi i Ukrainy, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Dzwonkowski R. SAC, Gorbaniuk O., GorbaniukJ., 2002, Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Gorbaniuk O., Gorbaniuk J., 1997, Problem tożsamości narodowej Polaków zza wschodniej granicy studiujących w Polsce, „Przegląd Polonijny", z. 3.
GorbaniukJ., 1999, Młodzież polonijna studiująca w Polsce wobec rodzimego środowiska, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Gorbaniuk O., 1999, Mechanizm kształtowania się tożsamości narodowej Polaków na pograniczach, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Helling 1., 1985, Metoda badań biograficznych, w: „Kultura i Społeczeństwo", nr 3.
Junosza-Kisielewski J., 1999, Polityka wobec Polonii — stan, osiągnięcia, założenia, w: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej".
Kabiak G., Rozenfeld U., Szczelbanina G., 1999, Kryteria autoidentyfikacji narodowościowej Polaków Grodzieńszczyzny, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Kabzińska I., 1996, 0 kulturze „polskiej nacji", kulturze narodowej i możliwościach ich transmisji (na przykładzie Polaków z Białorusi). Uwagi wstępne, w: „Etnografia Polska", z. 1-2.
Kabzińska I., 1997a, Co to znaczy być Polakiem na Białorusi?, w: Mucha J., Olszewski W. (red.), Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Kabzińska I., 1997b, Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa. Kultura polska w rozumieniu Polaków na Białorusi, w: „Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t. 1, Katowice.
Kabzińska I., 1998, Świat doświadczony i przeżywany oraz problem autoidentyfikacji. Analiza wspomnień i relacji autobiograficznych mieszkańców Nalibok (Białoruś), w: „Studia Polonijne", t. 19, Lublin.
Kabzińska I., 1999, Wśród „kościelnych" Polaków. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa.
Kalczyńska M., 1993, Szkolnictwo polskie i życie kulturalne Polaków na Wileńszczyźnie, w: Byczkowski Józef (red.), Nasz dom ojczysty, Wspólnota Polska Oddział w Opolu, Opole.
Kłoskowska A., 1985, Kulturologiczna analiza biograficzna, w: „Kultura i Społeczeństwo", nr 3.
Kłoskowska A. (red.), 1990, Oblicza polskości, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kłoskowska A., 1996, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa.
Mazur J., 1993, Metodyka nauczania języka polskiego w aspekcie specyfiki potrzeb Polaków ze Wschodu, w: Mazur J. (red.), Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.
Mazur J., 1994, Wstęp [do:] Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, Mazur J. (red.), Lublin.
Mazur M. T., 1995, Informacja o przebiegu i wynikach rekrutacji kandydatów polskiego pochodzenia z państw wschodnich, Czech, Słowacji i Węgier na studia w Polsce w roku akademickim 1994/1995 w: Mazur J. (red.), Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Lublin.
Mazur M. T., Miodunka W., 1996, Efekty kształcenia Polakówze Wschodu i z Czech w uczelniach polskich w latach 1988-1995 w: Mazur J. (red.), Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce, Lublin.
Melchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki, Wycl. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Mróz L., 1981, Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, w: „Etnografia Polska", nr 2.
Nikitorowicz J., 1999, Dylematy tożsamościowe młodzieży z pogranicza wschodniej Polski, zachodniej Białorusi i Ukrainy, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Nowak S. (red.), 1985, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Nowicka E. (red.), 1990, Swoi i obcy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Nowicka E., Łodziński S. (red.), 1993, Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce, Warszawa.
Nowicka E. (red.), 1993, Religia a obcość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Nowicka E., Nawrocki J., 1996, Inny — obcy — wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Nowicka E., 1998, Jak być Polakiem?, „Więź", nr 11.
Nowicka E., 2000, Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Nowicka-Włodarczyk E. (red.), 1998, Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, Wyd. Fundacji Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków.
Ossowski S., 1946/67, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, w: Dzieła. Z zagadnień psychologii społecznej, t. III, PWN, Warszawa.
Ossowski S., 1962, Wielogłowy Lewiatan i grupa społeczna, w: 0 osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.
Ossowski S., 1984, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, w. O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa.
Polski S. A., 1996, Biełarusy. Etnografija, demagrafija, dyjaspara, konfesji, Minskaja Kartograficznaja Fabrika, Mińsk.
Rzemieniewski D., 1996, Drogi życiowe studentów — Polaków z Litwy (próba rekonstrukcji), w: Mazur J. (red.), Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce, Lublin.
Sadowski A. (red.), 1995, Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku, Białystok.
Sadowski A., 1999a, Tożsamość Polaków na pograniczach. Zarys koncepcji oraz wybrane wyniki badań, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Sadowski A., Czerniawska M., 1999b, Tożsamość Polaków na pograniczach, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
SmoliczJ., 1987, Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, „Kultura i Społeczeństwo", nr 1.
Smułkowa E., 1999, 0 wieloznaczności pojęcia „Polak", „polski" na Białorusi. Z doświadczeń badacza i dyplomaty, „Pogranicze", t. VIII, numer specjalny, Białystok.
Srebrakowski A., 2000, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Sułkowska-Kusztelak J., 1987, Kształcenie obcokrajowców w Polsce jako przedmiot badań naukowych, w: „Życie Szkoły Wyższej", nr 3.

 

<<< powrót do spisu treści >>>

Strona główna