Mniejszość polska na rozdrożu

Studenci i absolwenci uczelni polskich pochodzący z Litwy, Białorusi i Ukrainy

pod redakcją Roberta Wyszyńskiego
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005


Jest to wersja robocza publikacji (bez korekt wydawnictwa). Zainteresowanych dokładnymi cytatami odsyłamy do wersji drukowanej.
 

Copyright by Michał Babicz, Małgorzata Głowacka-Grajper, Anna Krupka, Magdalena Madeja, Jarosław Majorek, Jerzy Małyszko, Mikołaj Pawlak, Katarzyna Pisarzewska, Robert Wyszyński

Publikacja zamieszczona za zgodą Redaktora Roberta Wyszyńskiego. Jeżeli ktokolwiek uzna, że umieszczenie tej książki lub jej rozdziałów na tej stronie narusza jego/jej prawa autorskie wówczas prosimy o informację na poczta_smok@wp.pl. Z bólem serca usuniemy całość lub część naruszającą te prawa.

 

 


 

 

Spis rzeczy


Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński
Kształcenie polskiej inteligencji z Białorusi, Litwy i Ukrainy w Polsce. Idee, realia, konteksty

 

Jerzy Malyszko
Początki kształcenia w Polsce młodzieży polskiej ze Wschodu i związane z tym regulacje prawne

Studenci obcokrajowcy w PRL

Lata 70
Lata 80

Początki kształcenia Polaków z b. ZSRR w Polsce
Założenia i cele akcji
Rekrutacja
Sprawność kształcenia oraz pytania o skuteczność akcji
Regulacje prawne ujmujące kształcenie polskiej młodzieży

Legalizacja pobytu
Opieka medyczna

Kierunki zmian polityki wobec Polaków na Wschodzie oraz systemu stypendialnego
Podsumowanie
Wykresy
 

 

Małgorzata Głowacka-Grajper
Metodologia części jakościowej

 

Magdalena Madeja
"To nie myśmy opuścili Polskę, lecz Polska opuściła nas".

Kształtowanie się tożsamości narodowej studentów polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i Ukrainy
Polska w relacjach i wspomnieniach studentów kresowych

Obraz Polski przed i po przyjeździe
Egzaminy na studia
Pobyt w Polsce w charakterze studenta
Propozycje zmiany sytuacji Polaków na terenach byłego ZSRR w wypowiedziach studentów z Białorusi. Litwy i z Ukrainy

Czynniki kształtujące tożsamość narodową studentów polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy i Ukrainy

Znajomość języka polskiego
Katolicyzm a identyfikacja narodowa
Identyfikacja z kulturą polską
Szlacheckie pochodzenie a tożsamość narodowa

Granice ojczyzny - wpływ więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania na identyfikację narodową

Kryteria przynależności do określonego narodu
Kontekst określeń: "my", "Polacy", "studenci obcokrajowcy"

Kształtowanie się tożsamości narodowej pod kątem zróżnicowania regionalnego i wspólnoty przekonań
Podsumowanie

 

Małgorzata Glowacka-Grajper
Program stypendialny w ocenie jego uczestników.

Absolwenci z Białorusi, Litwy i Ukrainy o swoich studiach i obecnej sytuacji po powrocie do kraju zamieszkania
Wstęp
Absolwenci z Białorusi

Środowisko pochodzenia respondentów
Przyczyny przyjazdu na studia
Sytuacja respondentów w czasie studiów
Obecna sytuacja respondentów i ich praca
Ocena przydatności studiów w Polsce
Ocena pomocy Polski dla Polaków na Białorusi
Polskość na Białorusi i identyfikacja własna respondentów
Przyczyny powrotów na Białoruś

Absolwenci z Litwy

Środowisko pochodzenia respondentów
Przyczyny przyjazdu na studia
Sytuacja respondentów w czasie studiów
Obecna sytuacja respondentów i ich praca
Ocena przydatności studiów w Polsce
Ocena pomocy Polski dla Polaków na Litwie
Polskość na Litwie i identyfikacja własna respondentów
Przyczyna powrotów na Litwę

Absolwenci z Ukrainy

Środowisko pochodzenia respondentów
Przyczyny przyjazdu na studia
Sytuacja respondentów w czasie studiów
Obecna sytuacja respondentów i ich praca
Ocena przydatności studiów w Polsce
Ocena pomocy Polski dla Polaków z Ukrainy
Polskość na Ukrainie i identyfikacja własna respondentów
Przyczyny powrotów na Ukrainę

Podsumowanie

 

Katarzyna Pisarzewska
Wrócić, zostać, wyjechać. Dylematy absolwentów.
Środowisko pochodzenia
Przyczyny przyjazdu na studia do Polski
Sytuacja respondenta w czasie studiów
Obecna sytuacja respondenta i jego praca
Ocena przydatności studiów w Polsce
Ocena polityki rządu polskiego wobec Polaków ze Wschodu
Tożsamość i identyfikacja narodowa
Podsumowanie

 

Michał Babicz
Polscy studenci z Białorusi, Litwy i Ukrainy w Polsce
I. Metodologia badania i hipotezy badawcze
II. Wstępna charakterystyka badanej grupy

Sytuacja językowa
Wyznanie i religijność studentów
Utrzymywanie kontaktów z Ojczyzną

III. Dlaczego studia w Polsce i co dalej?
IV. Jaka pomoc jest potrzebna?
V. Co to znaczy być Polakiem?
VI. Podsumowanie

 

 

Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Babicz

Wrócić czy zostać? Absolwenci uczelni polskich z Białorusi, Litwy i Ukrainy - charakterystyka grup i ich sytuacji
Metodologia badań
Charakterystyka respondentów

Sytuacja językowa w środowisku pochodzenia respondenta i znajomość języka polskiego
Wyznanie i religijność

Pobyt w Polsce

Ocena studiów i ich efektów
Praca w Polsce
Plany związane z pozostaniem w Polsce .
Co wpływa na decyzję o pozostaniu w Polsce bądź powrocie do kraju pochodzenia
Plany na przyszłość

Uczestnictwo w życiu polskiej społeczności
Oczekiwania pomocy ze strony polskiego rządu
Identyfikacja narodowa respondentów

Kim się czujesz? Kto to jest Polak? 

Mikołaj Pawlak, Anna Krupka, Jarosław Majorek
Wiedza i wyobrażenia polskich studentów na temat krajów byłego Związku Radzieckiego i Polaków tam zamieszkałych
Wstęp
Stereotyp

Wnioski

Rodzaje kontaktu a rozpoznanie przybysza ze Wschodu
Cel przyjazdu
Typ kontaktu z przybyszem ze Wschodu
Wiedza
Wiedza o Polakach na Wschodzie oraz inne determinanty przyszłego losu absolwentów polskich uczelni z krajów byłego ZSRR w opiniach respondentów
Uwarunkowania znajomości języka rosyjskiego wśród respondentów

Stosunek do studentów ze Wschodu

Kierunek studiów a stosunek do studentów kresowych
Miasto studiów a stosunek do studenta kresowego


 

Robert Wyszyński
Postawy studentów i absolwentów
Próba podsumowania .
Charakterystyka grup absolwentów pozostających w Polsce i powracających do kraju zamieszkania

Specyfika środowiska pochodzenia absolwentów powracających na Litwę .
Środowisko pochodzenia absolwentów powracających na Ukrainę
Środowisko pochodzenia absolwentów pozostających w Polsce
Religijność absolwentów pozostających w Polsce i powracających do kraju zamieszkania .
Zróżnicowanie społeczne i językowe grup absolwentów pozostających w Polsce i powracających
Dwa patriotyzmy

Przyczyny przyjazdu na studia - studenci.

Przyczyny przyjazdu na studia
Brak możliwości wyboru kierunku studiów
Niezadowolenie z kierunków studiów
Zamykanie się wewnątrz własnej grupy
Nielegalna praca

Przyczyny przyjazdu na studia - absolwenci

Absolwenci, którzy powrócili do kraju zamieszkania
Absolwenci pozostający w Polsce

Okres studiów

"Zerówka" w odczuciu absolwentów powracających do kraju zamieszkania
Sytuacja w trakcie studiów w odczuciu absolwentów, którzy powrócili na Białoruś-getto w akademiku
Sytuacja w trakcie studiów w odczuciu absolwentów, którzy powrócili na Ukrainę
Sytuacja w trakcie studiów w odczuciu absolwentów, którzy powrócili na Litwę
Sytuacja w czasie studiów w odczuciu absolwentów pozostających w Polsce ?

Ocena studiów i przydatność ukończonych kierunków

Absolwenci powracający do kraju zamieszkania
Absolwenci pozostający w Polsce

Przyczyny decyzji o powrocie do kraju zamieszkania

Przyczyny powrotu absolwentów na Białoruś
Postulaty pomocy dla absolwentów powracających na Białoruś
Sytuacja absolwentów po powrocie na Litwę
Postulaty pomocy dla absolwentów powracających na Litwę
Przyczyny powrotu absolwentów na Litwę
Sytuacja absolwentów po powrocie na Ukrainę
Postulaty pomocy dla absolwentów powracających na Ukrainę .
Przyczyny powrotu absolwentów na Ukrainę
Szansę znalezienia pracy w kraju zamieszkania
Plany powrotu do Polski

Przyczyny decyzji o pozostaniu w Polsce

Plany pozostania w Polsce
Obecna sytuacja i praca absolwentów pozostających w Polsce
Ocena polityki rządu RP przez absolwentów pozostających w Polsce .
Przyczyny decyzji o pozostaniu w Polsce
Obywatelstwo
Przyczyny osobiste pozostania w Polsce
Poziom więzi narodowej i religijnej wśród absolwentów pozostających w Polsce
Plany na przyszłość - wyjazd na Zachód

Plany na przyszłość w grupie studentów

Planowane decyzje
Oczekiwana przez studentów pomoc ze strony Polski

Identyfikacja narodowa

Identyfikacja narodowa studentów
Identyfikacja narodowa absolwentów powracających do kraju zamieszkania
Identyfikacja narodowa absolwentów pozostających w Polsce
Identyfikacja narodowa - próba charakterystyki grup absolwentów
Zmiany identyfikacji
 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Strona główna