nauczyciele świetlicy :
Magdalena Ciesielska
Bożena Latek-Biskupska
Liliana-Bąk-Kuzańska
Teresa Nowak
Elżbieta Kuszewska
Beata Zarzycka
Beata Golińska

poniedziałek - piątek * 7.00 - 9.00 i 11.00 - 17.00
przerwa 9.00 - 11.00


REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00 – 17. 00.
2. Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko do godz. 17. 00. Po godzinie 17.00 za każdą rozpoczętą godzinę będą pobierane wpłaty w wysokości 10 zł., przeznaczone na potrzeby Rady Rodziców.
3. Zapisy odbywają się na podstawie karty zgłoszeniowej wypełnionej przez rodziców. Zapisy odbywają się w miesiącu maju poprzedzającym następny rok szkolny.
4. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci klas I – III obojga rodziców pracujących.
5. Dzieci mogą samodzielnie wychodzić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.
6. Bez zgody wychowawcy dzieci nie mogą opuszczać pomieszczeń świetlicy.
7. Dzieci przebywające na terenie szkoły przed godz. 7.00 nie są objęte opieką wychowawcy świetlicy.
8. Za dewastację wyposażenia świetlicy przez dziecko, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
9. Dzieci dbają o własną higienę i czystość używanych pomieszczeń na terenie szkoły.
10. Dzieci przebywające na zajęciach w szkole są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP na terenie całej szkoły.
11. Dzieci rzetelnie wykonują polecenia wychowawcy, nauczycieli, dyrektora szkoły i personelu szkolnego.
12. Dzieci aktywnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach świetlicowych.
13. Dzieci wyróżniające się nienagannym zachowaniem, aktywnym uczestnictwem są nagradzane: pochwałą wychowawcy, podwyższeniem oceny z zachowania, dyplomem pochwalnym.
14. Dzieci wyróżniające się niewłaściwą postawą w świetlicy są karane: upomnieniem, informacją skierowaną do rodziców i wychowawców, obniżeniem oceny ze sprawowania, wypisaniem ze świetlicy.
15. Od uczestników świetlicy pobierana jest opłata 30 zł. na wyposażenie świetlicy.
16. W świetlicy szkolnej dzieci mogą przebywać w godzinach zadeklarowanych przez rodziców. Jeżeli sytuacja rodzinna dziecka zmieni się, rodzic (opiekun) jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić wychowawców świetlicy.
17. Z regulaminem świetlicy uczniowie zapoznawani są na początku roku szkolnego.

W świetlicy szykują się wielkie zmiany. Wkrótce przenosimy się do nowych sal świetlicowych, kolorowych, wesołych i pełnych zabawek - będziecie mogli obejrzeć zdjęcia.
W pażdzierniku uczniowie ze świetlicy wzięli udział w dwóch konkursach:
1. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Zdrowy styl życia, to zdrowa rodzina".
Przyznano jedno I miejsce i dwa wyróżnienia. Jedno z wyróżnień przypadło naszej szkole, a zdobyła je wraz z nagrodą MP 4 Hanna Kornacka z klasy IVa, która wykonała pracę pod kierunkiem Magdaleny Budki


Hania Kornacka
2. W Łódzkim Konkursie Plastycznym (pod kierunkiem pań: Magdaleny Budki, Beaty Zarzyckiej, i Bożeny Biskupskiej) i wokalnym (pod kierunkiem p. Magdaleny Budki) pt. "Moja ulubiona pora roku i dlaczego jest to jesień".
Konkurs odbył się w Ośrodku Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Czarneckiego.
W konkursie Plastycznym I miejsce zdobyła Anna Bednarek z klasy IIIbWyróżnienia zdobyli:
Kuba Krzykaczewski z Ic


Zuzia Kowalska z Ib


Natalia Różycka z IIIcKuba, Zuzia, Natalia

W konkursie wokalnym zespół SP 149 w składzie:
Przemysław Godlewski z Vd
Ola Gut z IVb
Jola Majtczak z VIb
Natalia Niedźwiecka z IVb
Ola Rzeszotek z IVc
Gabrysia Gniotek IVc,
o nazwie "PEREŁKI" zaśpiewał piosenkę pt. "Staruszek".
Wystąpił też solista Przemek Godlewski z Vd z piosenką pt. "Jesień ele-ganntka".
Dzieci zostały zaproszone do profesjonalnego studia nagraniowego p. Andrzeja Wierzbowskiego, aby nagrać piosenki.


"PEREŁKI"


PRZEMEK


W MARCU 2007 ROKU
Dzieci uczęszczające do Świetlicy Szkolnej, wzięły udział w Plastycznym Międzyszkolnym konkursie Świetlicowym pt: "Opowieści Kredki z piórnika".
Uczniowie pracowali pod opieką: Magdaleny Budki, Czesławy Szymańskiej i Bożeny Biskupskiej-Latek.
Na konkurs wysłanych zostało 180 prac plastycznych z wielu szkół Łodzi. 20 osób zostało Laureatami Konkursu, w tym troje dzieci z naszej szkoły:

I MIEJSCE - KAROLINA DAROS z klasy IcII MIEJSCE - KAROLINA KRYŃSKA z klasy IbII MIEJSCE - JOANNA IGLIŃSKAOPIEKUNOWIE:

W 2006r. została wydana książka pt. „Piosenki o Łodzi” (wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i dostępna w siedzibie Towarzystwa oraz w bibliotece naszej szkoły).
Jest to zbiór piosenek o tematyce łódzkiej, napisanych przez nauczycieli i uczniów z naszego regionu.
W śpiewniku znalazły się dwie piosenki autorstwa uczniów i nauczycieli szkoły 149. Na stronie 170, 171 i 172 śpiewnika znajduje się piosenka pt. „W Łodzi zakochana”, skomponowana przez Magdalenę Stępień – Budkę z tekstem Kingi Beredy.


„Wietrzyk łódzki” to tytuł drugiej piosenki, z tekstem Anny Brustman i muzyką Magdaleny Stępień – Budki (strona 180, 181). Piosenka ta zdobyła wyróżnienie w Konkursie Piosenki o Łodzi w 2005r.


22 grudnia 2006 roku w Świetlicy szkolnej odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Magdalenę Budkę.
Kolędy grały i śpiewały uczennice ze szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego.
Zaprezentowały m.in: pastorałkę ","Mroźna cisza", oraz kolędy: "Lulajże Jezuniu", Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Przybieżeli do Betlejem", "Wśród nocnej ciszy".25.01.2007r. w Klubie Seniora na ul. Standego, odbyło się przedstawienie z okazji
"Dnia Babci i Dziadka". Uczniowie naszej szkoły recytowali wiersze i śpiewali piosenki do tekstów Jana Brzechwy.
Na zakończenie wszystkim gościom zostały wręczone laurki z życzeniami wykonane techniką origami, przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
Opiekunami grupy były: Magdalena Budka i Anna Błoch.Do góry

Powrót